Проекти

  • “Социална превенция за деца и юноши в риск” (декември 2004 – ноември 2005 г.)
  • “Шанс за деца и юноши с противообществени прояви” (декември 2003 – юни 2004 г.)
  • “Повишаване на информираността и формиране на отговорно здравно поведение на военнослужещи от БА, участващи в мисии зад граница и членове на техните семейства” (май 2002 – април 2003 г.)