Работа в екип със страдащото бебе и дете

Работа в екип със страдащото бебе и дете

сборник с текстове от четвъртия Френско-български конгрес,
проведен в София през април 2012 г., двуезичен
стр., меки корици
ISBN 978-619-7037-01-2

Съдържание

Въведение 5
І. Началото: Срещата на бебето с неговите родители 7
На какво ни учат новородените? 9
Трудности в нагоннaта система при влизането в ролята
на родител. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Да приемеш дете 24
ІІ. Практиката: как да се ситуираме спрямо трудностите и
страданието на детето . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Страданието на бебето при реанимация и работа в ekип. . . . . . . . 31
Работата с родители на деца с психически увреждания . . . . . . . . . 36
Работа с родители на деца с увреждания 39
Да бъдеш бебе в майчин център . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Непълнолетните
майки в приемен център . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
За центровете за амбулаторни грижи за деца и юноши
и за прилагането на психоанализата 55
Предизвикателството да пораснеш – изобретенията
на малкото дете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Случаят „Бука“ – детето аутист. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Медицинската диагноза и нейното влияние върху работата
в Зелената къща 64
„Не чувствам детето, което родих, като свое“ 68
Интеграция в училищна среда при детска психоза с дебют в ранна
училищна възраст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ІІІ. Контекстът на грижите за деца. Дискурсът 79
„Номенклатурно мислене и етика – какво е мястото на детето?“ 81
Начин на работа в сиропиталище според Е. Пиклер . . . . . . . . . . . . 85
За авторите в този сборник 95
Кратки биографични справки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Въведение

Психичното страдание при детето може да се изрази по много
различни начини и поради това клиничната работата с деца има
своите особености.

Детето е зависимо от родителите си в продължение на много го-
дини. За дълъг период от време то има нужда от тяхната подкрепа и
грижи, от сигурността на тяхната привързаност и обич и от способ-
ността им да го напътстват в неговото развитие и възпитание. По
време на този дълъг и сложен процес, детето може да срещне по пътя
си различни препятствия: раздели, травми, злополуки или болести,
които могат да имат като последствие психични разстройства.
Работещите с деца трябва да обърнат внимание на различните
прояви на това страдание и да отговорят спрямо спецификата на
симптома и тяхната професионална специалност –логопед, психолог
и други. Въпреки различията на тези професии, хората, които се зани-
мават с дадено дете от различни гледни точки, трябва да си наложат
дисциплината на съвместната работа, защото детето не е само един
сбор от различни функции, а личност, която има своите желания и
намерения. Развитието на детето е тясно свързано с времето на преми-
наване през различните етапи на неврологичното, когнитивното или
емоционално съзряване. Работещите с деца трябва да вземат предвид
фактора „време“ и често се оказват под неговия натиск. Социалната
детерминираност, която упражнява училищната система, също е опре-
делящ фактор както за детето, така и за професионалистите. В някои
случаи, или при определени патологии, невъзможността на детето да
се адаптира навреме към класическата образователна система, водят
до насочването му към друг вид институции, подпомагащи неговото
развитие.

Когато детето е част от едно пълно семейство, при отглеждането
му неговите родители ще бъдат изслушани и подкрепени от различ-
ните професионалисти, според ситуацията и запитването – психолог,
социален работник или друг специалист. В случаите, в които обаче
семейството не е способно да се грижи за детето или го е изоставило,
тези, които поемат отговорността за това дете, ще трябва да обмислят
и подготвят грижите за него в една институция. Хората, които работят
в заведения за деца, трябва да разполагат с време и средства, за да
могат да разработят проекта на дадената институция. Важно условие
за работата в екип е да се вземат предвид различните гледни точки и
да се търсят възможности за подобряване и обогатяване на ежеднев-
ната практика.

Професионалисти в работата с деца от България, Франция и Гру-
зия се срещнаха по време на IV френско-българска конференция с
желание да обменят опит и да си зададат взаимно въпроси, свързани
с трудностите в тяхната работа.

Каним всички, които желаят и са обвързани, по един или друг
начин, с тези въпроси и с грижите за деца, да споделят този обмен на
опит и информация.

10,00 BGLPrice:
Loading Моля, изчакайте...
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.